Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ενώπιον του Aνωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), που εδρεύει


στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας, αρ. 47, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Του Κωνσταντίνου Μπουμπάρη του Βασιλείου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Αργυρίου Εφταλιώτη, αρ. 4.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Της με αριθμ. 1/6-4-2009 απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε.
Tην 28.09.2009 κατέθεσα στο πρωτόκολλο του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) την με αριθμ. πρωτ. 713/28.09.2009 αίτηση θεραπείας μου (με όλα τα σχετικά έγγραφα), απευθυνόμενος προς το Συμβούλιο σας, με αίτημα την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1/6-4-2009 απόφασή σας, δυνάμει της αποδοχής της με αριθμ. 107/2009 ομόφωνης γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τον τέως υπουργό Υγείας κ. Αβραμόπουλο, την 10.06.2009.
Η ως άνω γνωμοδότηση ορίζει ρητά ότι :

1. Το Συμβούλιo σας δεν έχει αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά νοσηλευτή – δημοσίου υπαλλήλου.

2. Η εν λόγω κύρωση (πειθαρχική δίωξη, επιβολή πειθαρχικής ποινής, και, αναλόγως, αυτής, η αυτοδίκαιη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος) δεν μπορεί να επιβληθεί σε βάρος νοσηλευτή – δημοσίου υπαλλήλου, είτε αυτός είναι μέλος της Ε.Ν.Ε., είτε όχι, και πάντως άν ήθελε επιβληθεί τέτοια κύρωση, η προβλεπόμενη υπό της διατάξεως, αυτοδίκαιη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ουδόλως θα επηρέαζε την παροχή των νοσηλευτικών του καθηκόντων στο ν.π.δ.δ., όπου υπηρετεί. Τούτο διότι ο δημόσιος υπάλληλος νοσηλευτής επιτελεί το δημοσιουπαλληλικό καθήκον του κλάδου του, ως εκ της ιδιότητάς του ως δημοσίου υπαλλήλου, διορισμένου σε συγκεκριμένη οργανική θέση, ορισμένου κλάδου και όχι ως εκ της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, την οποία ως ειδικό τυπικό προσόν, υποχρεούτο να κατέχει, προκειμένου να χωρήσει ο διορισμός του, στη θέση αυτή».

3. Γίνεται διάκριση μεταξύ άσκησης του Νοσηλευτικού επαγγέλματος και της άσκησης καθηκόντων του κλάδου ή της ειδικότητας του δημοσίου υπαλλήλου και, εν προκειμένω, υπαλλήλου του ειδικού κλάδου Νοσηλευτών, επισκεπτών και μαιών, που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 2071/1992.

4. Ως άσκηση νοσηλευτικού επαγγέλματος, νοείται εν προκειμένω κατά την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3252/2004, μόνο η άσκηση ιδιωτικώς της νοσηλευτικής, είτε από νοσηλευτές, εργαζόμενους σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε από νοσηλευτές, οι οποίοι ασκούν το ιδιωτικό τους έργο σε επαγγελματικό κατάστημα νοσηλευτών, είτε από νοσηλευτές, που ασκούν το επάγγελμα τους ελευθέρως.

5. Ακολούθως, το Συμβούλιο Σας είναι αρμόδιο να ασκήσει πειθαρχική δίωξη μόνο κατά νοσηλευτή, που ασκεί ιδιωτικώς την νοσηλευτική, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρ. 3 και όχι κατά νοσηλευτή καθηκόντων του κλάδου ή της ειδικότητας του δημοσίου υπαλλήλου και, εν προκειμένω, υπαλλήλου του ειδικού κλάδου Νοσηλευτών, επισκεπτών και μαιών, που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 2071/1992.

6. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε σε κατάλυση της αυτοτέλειας του ν.π.δ.δ., του οποίου υπάλληλος είναι ο νοσηλευτής, αφού στοιχείο της αυτοτέλειας είναι και η αυτοβουλία του ν.π.δ.δ. ως προς την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί του προσωπικού του (ΣτΕ 318/48, 751/1949) ενώ (και δεδομένου ότι τα πειθαρχικά συμβούλια της ΕΝΕ, που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 3252/2004 ταυτίζονται με τα Περιφερειακά Συμβούλια της ΕΝΕ, που ενδεχομένως απαρτίζονται από αιρετά μέλη, και συνεπώς ενδεχομένως από μη δημόσιους υπαλλήλους) θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι επιτρέπεται ο λειτουργικός υποβιβασμός δημοσίου υπαλλήλου με απόφαση «υπηρεσιακού συμβουλίου» (Πειθαρχικού Συμβουλίου), που δεν αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, σε κατ’ ευθείαν αντίθεση προς το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος.»

7. Βάσει των οριζομένων στην ως άνω γνωμοδότηση και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είμαι νοσηλευτής καθηκόντων του κλάδου ή της ειδικότητας του δημοσίου υπαλλήλου και, εν προκειμένω, υπαλλήλου του ειδικού κλάδου Νοσηλευτών, επισκεπτών και μαιών, που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν. 2071/1992, δεν είχατε καμία αρμοδιότητα να ασκήσετε πειθαρχική δίωξη σε βάρος μου, πολύ δε περισσότερο δεν είχατε καμία αρμοδιότητα να μου επιβάλλετε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.

8. Δέον να σημειωθεί και να τονιστεί, στο σημείο αυτό, ότι οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι υποχρεωτικές και δεσμευτικές για την Διοίκηση, μετά την αποδοχή τους από τον αρμόδιο υπουργό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α 324/23.12.2002), που τιτλοφορείται ως «Λειτουργία του Ν.Σ.Κ», το οποίο στην παρ. 4, στο εδ. 2, ορίζει ότι : «Μετά την αποδοχή τους (από τον αρμόδιο υπουργό), οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για την Διοίκηση .

Επειδή η αποδοχή, της ως άνω γνωμοδότησης, κατέστη, ήδη, γνωστή στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδας, με την από 23.06.2009 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΚΚΑ (Διεύθυνση Προσωπικού Νομικών Προσώπων), η οποία απεστάλη σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας και σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της αρμοδιότητάς τους.

Επειδή η ως άνω γνωμοδότηση έγινε εκ νέου αποδεκτή και από την νυν ηγεσία του ΥΚΚΑ, κ. Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, την 20.11.2009, η οποία, επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο κατέστη γνωστή, με το με αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.152705 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Νομικών Προσώπων (Τμήμα Β΄) του ΥΚΚΑ, τόσο στην ΕΝΕ όσο και σε όλες τις ΥΠΕ και τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, και ως εκ τούτου, ουδόλως, μπορεί να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα και ισχύ των διατάξεών της.

Επειδή, έπεται ότι η γνώση του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδας, αναφορικά τόσο με την από 10.06.2009 αποδοχή της ως άνω γνωμοδότησης, από τον τέως Υπουργό Υγείας κ. Αβραμόπουλο, όσο και με την εκ νέου αποδοχή και από την νυν ηγεσία του ΥπουργείουΥγείας, κ. Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, την 20.11.2009, κατέστη και δική σας γνώση, δεδομένου, ότι είστε όργανο του ως άνω ν.π.δ.δ., εκλεγμένο από τα μέλη του και θεσμικά προβλεπόμενο από τον Ν. 3252/2004.

Επειδή παρά ταύτα, ουδέποτε ανακαλέσατε την, προσβαλλόμενη με την παρούσα, απόφασή σας, υπ’ αριθμ. 1/6.4.2009, ως οφείλατε, καθόσον είχατε υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν. 3086/2002, να συμμορφωθείτε με την ως άνω γνωμοδότηση, στα πλαίσια της νομιμότητας της δράσης της διοίκησης, της εμπέδωσης της κοινωνικής ειρήνης και της ασφάλειας δικαίου.

Επειδή, επιπροσθέτως, όχι μόνο, ουδέποτε, ανακαλέσατε την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 1/6.4.2009 απόφασή σας, αλλά ούτε καν απαντήσατε, στην ως άνω αίτηση θεραπείας μου, παρά το γεγονός ότι είχατε υποχρέωση προς τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), τo οποίο προβλέπει την αίτηση θεραπείας, ως διοικητική πρσφυγή, και το οποίο ορίζει επί λέξει ότι: « Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο, την απόφασή της, για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία».

Επειδή η υποχρέωση σας, να απαντήσετε στην αίτηση θεραπείας μου, εδράζεται και στο άρθρο 10 του Συντάγματος, που θεσπίζει και κατοχυρώνει αφ’ ενός το δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις αρχές, ως ατομικό δικαίωμα, και αφ’ετέρου την υποχρέωση της διοίκησης να απαντά στις αιτήσεις και αναφορές των πολιτών.

Επειδή η παράλειψή σας να ανακαλέσετε την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 1/6.4.2009 απόφασή σας ή έστω και να απαντήσετε στην ως άνω αίτηση θεραπείας μου, προσκρούει στην αρχή της χρηστής διοίκησης και στην αρχή της νομιμότητας, που πρέπει να διαπνέει το συμβούλιο σας, ως διοικητικό όργανο.

Επειδή η δράση σας, κατά τον τρόπο αυτό, δεν είναι σύννομη.

Επειδή, και σε συνέχεια της ως άνω αίτησης θεραπείας μου, επανέρχομαι με την παρούσα αίτηση θεραπείας, απευθυνόμενη προς το συμβούλιο σας, καλώντας σας, μετά και την εκ νέου αποδοχή της ως άνω γνωμοδότησης και από την νέα υπουργό Υγείας κ. Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου την 20.11.2009, να επανεξετάσετε την υπόθεσή μου και να ανακαλέσετε την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 1/6.4.2009 απόφαση σας και με τον τρόπο αυτό να συμμορφωθείτε προς την εν λόγω γνωμοδότηση, η οποία είναι δεσμευτική και υποχρεωτική για το συμβούλιο σας, το οποίο συνιστά διοικητικό όργανο.

Επειδή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι το Ανώτατο Γνωμοδοτικό Όργανο του Κράτους, στο οποίο έχει ανατεθεί με νόμο (Ν. 3086/2002) κατόπιν συνταγματικής εξουσιοδότισης και θεμελίωσης (Σ άρθρο 100Α), η αρμοδιότητα καθοδήγησης των ενεργειών της διοίκησης με νομικές γνωμοδοτήσεις (άρθρο 2 ν. 3086/2002, που φέρει τον τίτλο «Αρμοδιότητες», περ. στ).

Επειδή οφείλετε να συμμορφωθείτε προς την ως άνω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ομόφωνα προέταξε την ισχύ των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα έναντι των διατάξεων του Ν. 3252/2004.

Επειδή οφείλετε να με ενημερώσετε και για το αν και πότε διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο σας, η με αριθμ. πρωτ. 713/28.09.2009 αίτηση θεραπείας μου (με όλα τα σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα).

Επειδή η προσβαλλόμενη πράξη – απόφαση σας, μου έχει ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη και έχει πλήξει βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου.

Επειδή από τα ανωτέρω καθίσταται πρόδηλο το προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον μου για την υποβολή της παρούσας, επί τω τέλει όπως ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη – απόφαση σας .

Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη και βάσιμη.

Πληρεξούσια και αντίκλητο δικηγόρο διορίζω με την παρούσα την Δικηγόρο Αθηνών, Αδαμαντία Κωστάκου, κάτοικο Αθηνών, οδός Δεριγνύ , αρ. 28-30.

Επειδή προσκομίζω και επικαλούμαι τα ακόλουθα έγγραφα:

1. την υπ’αριθμ. 107/2009 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

2. Την με αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.55541/23.06.2009 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Το με αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.152705/20.11.2009 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Νομικών Προσώπων του ΥΚΚΑ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.

2. Να ανακαλέσετε την υπ’ αριθμ. 1/6.4.2009 απόφασή σας.Αθήνα, 18.12.2009

Για τον αιτούντα

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: